Iz Letnega delovnega načrta

POSLANSTVO

Poslanstvo osnovne šole je vzgoja in izobraževanje otrok in mladine v skladu z javnoveljavnim programom.

 

VIZIJA

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane bo učencem posredovala temeljna, uporabna in vseživljenjska znanja.

Ustvarjala bo takšna učna okolja, v katerih bodo učenci razvijali veselje do učenja in dela ter pozitiven odnos do življenja, sodelovanja, spoštovanja in strpnosti v medsebojnih odnosih.

Staršem bo ponujala različne oblike sodelovanja in skupaj z njimi iskala odgovore na vzgojna in izobraževalna vprašanja.

Skozi raznovrstne dejavnosti se bo povezovala z okoljem in razvijala občutek pripadnosti in ekološko naravnanost mladih.

 

CILJI

Do leta 2024 si bomo zaposleni prizadevali uresničiti naslednje cilje:

 1. Večina učiteljev obvlada in vključuje elemente  Formativnega spremljanja v pedagoški proces.
 2. Vključitev podjetnosti (kot osebnostne naravnanosti) v dejavnosti za doseganje učnih ciljev (cilj ZoOŠ) v 2. in 3. VIO.
 3. Posodobitev sodelovanja s starši (seznanjanje z načini dela v šoli, skupne GU z učenci, partnerski odnos).
 4. Razvijanje in izvajanje različnih oblik dela z nadarjenimi učenci.
 5. Udejanjanje pozitivne delovne in življenjske klime v šoli.
 6. Sprotno preverjanje doseganja ciljev (realizacijo zastavljenih nalog).

 

Osrednje naloge v šolskem letu 2022/23

 1. Dodatna naloga, ki izhaja iz ocene stanja znanja učencev je: načrtovanje zapolnjevanja primanjkljajev v znanju in socialnih kompetencah učencev, kar je posledica spremembe v organizaciji izobraževanja v razmerah covid-19:
 • izboljšanje tehnike in razumevanja prebranega, branja daljših tekstov
 • izboljšanje pisave, samostojnih zapisov, ubesedovanja misli, komuniciranja
 • izboljšanje poslušanja in rabe navodil
 • utrjevanje številčnih predstav in osnovnih računskih operacij
 • izboljšanje vèdenja o okolju in povečanje okoljskih izkušenj
 • z aktivnim poukom povečati voljo, hotenje in aspiracije učencev
 • zmanjšanje primanjkljajev v socialnih spretnostih in odnosih.
 1. Poglabljanje aktivne vloge učencev v vseh fazah pouka z uporabo elementov Formativnega spremljanja (medpredmetno načrtovanje, izkustveno učenje, individualna podpora napredku učencev).
 2. Poglabljanje uporabe digitalnih tehnologij in razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za refleksivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in učencev) – projekt DDK.
 3. Vključevanje trajnosti (projekt VITR) in podjetnosti v pedagoški proces.
 4. Seznanjanje staršev z drugačnimi načini učenja in poučevanja.
 5. Izvajanje dejavnosti za podporo in razvoj interesov nadarjenih učencev (poročila in dokazi).

 

Konkretne naloge, dejavnosti, nosilci, roki in kazalniki so opredeljeni s tem LDN in Razvojnim načrtom šole.

Dostopnost