Nadarjeni učenci

 
 

Opaziti nadarjenost v otroku

pomeni priklicati želod v rast,

mu podariti življenje.

(James Hillman)

OPREDELITEV NADARJENOSTI

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen ZoOŠ) učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

Aktivnosti v zvezi z nadarjenimi učenci vodi svetovalna služba v sodelovanju z učenci, s starši, z razredniki in učitelji.

 

Delo z nadarjenimi učenci 

Načrt dela

Načrt dela z nadarjenimi učenci 2023-2024

Načrt dela z nadarjenimi učenci 2022-2023

Načrt dela z nadarjenimi učenci 2021-2022

 

Realizacija

Realizacija dela z nadarjenimi učenci 2021-2022

Realizacija dela z nadarjenimi učenci 2020-2021

 

KONCEPT ZA ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI V OSNOVNI ŠOLI

Koncept opredeljuje

1. ZNAČILNOSTI NADARJENIH UČENCEV

Miselno-spoznavno področje

     razvito   divergentno mišljenje (fleksibilnost, originalnost, fluentnost)

  razvito   logično mišljenje (analiza posploševanje, sposobnost sklepanja)

    nenavadna   domišljija

     natančnost   opazovanja

    dober   spomin

smisel za humor

Učno-storilnostno področje

       široka   razgledanost

   visoka   učna uspešnost

     bogato   besedišče

     hitro   branje

      spretnost   v eni od umetniški dejavnosti

   motorična   spretnost in vzdržljivost

Motivacija

      visoke   aspiracije in potreba po doseganju odličnosti

radovednost

     raznolikost   in močno izraženi interesi

    vztrajnost   pri reševanju nalog

   visoka   storilnostna motivacija

      uživanje v dosežkih

Socialno in čustveno področje

    nekonformizem

   močno   razvit občutek pravičnosti

      neodvisnost   in samostojnost

    sposobnost   vodenja in vplivanja na druge

      izrazit   smisel za organizacijo

       empatičnost

2. ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV

Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo. Poteka v treh stopnjah.

 

A)   EVIDENTIRANJE UČENCEV

Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov:

–       učni uspeh: učenec dosledno izkazuje visoke učne dosežke

–       dosežki: izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih

–       učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom

–       tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih,

–       hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate

–       mnenje šolske svetovalne službe

 

V skupino evidentiranih učencev so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev.

 

B)  IDENTIFIKACIJA UČENCEV

Druga stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev in vključuje merila:

–       ocena učiteljev (ocenjevalne lestvice nadarjenosti)

–       test sposobnosti (Ravenove progresivne matrice)

–       test ustvarjalnosti (Torrancev test ustvarjalnosti)

Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli rezultat, ki sodi med 10 odstotkov najboljših.

 

C)   SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV

Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku. V vseh stopnjah pridobivamo pisno soglasje in mnenje.

 

3. PREDLAGANE OBLIKE DELA Z NADARJENIMI UČENCI

 

 • notranja   diferenciacija
 •   fleksibilna diferenciacija
 •   dodatni pouk
 •   individualizirani programi za   delo z nadarjenimi
 •   vzporedni programi
 •   obogatitveni programi (sobotne   šole…)
 •   športne in kulturne sekcije
 •   interesne dejavnosti
 •   dnevi dejavnosti
 •   kreativne delavnice
 •   raziskovalni tabori

 

 • priprava   za udeležbo na tekmovanjih
 •   programi za razvijanje   socialnih spretnosti
 •   programi za osebni in   socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske delavnice)
 •   hitrejše napredovanje
 •   osebno svetovanje učencem in   staršem
 •   izbirni predmeti
 •   seminarske naloge
 •   raziskovalne naloge
 •   svetovanje nadarjenim pri   izbiri poklica

 

ZAKLJUČEK

Bodimo pozorni in ne dovolimo, da bi bili nadarjeni učenci spregledani.

Skupaj s starši moramo tem učencem omogočiti, da začutijo, prepoznajo, razumejo in razvijajo nadarjenost ali specifičen talent.

Skupaj jim lahko ponudimo optimalne pogoje za razvoj in delo. Le tako bodo vzklili in dosegali presenetljive rezultate.

Sodelovanje s starši je za odkrivanje in delo z nadarjenimi posebnega pomena. Nadarjenost se pogosto povezuje s specifičnimi značilnostmi, ki jih okolje težko razume ali sprejema. Prav zato so lahko nadarjeni učenci hitro spregledani.

Nadarjeni učenci potrebujejo bogato, raznoliko ter kompleksno učno in delovno okolje, saj jih začne vsakdanjost in ponavljaje dejavnosti hitro dolgočasiti. Zato so za delo z nadarjenimi učenci potrebna tudi dodatna finančna sredstva. Šola namenja dodatna sredstva za delo z nadarjenimi učenci iz dodatnega programa občine. V šoli deluje tudi Šolski sklad, ki v okviru razpoložljivih sredstev pomaga pri nabavi specifičnih učnih pripomočkov in knjižnega gradiva. Pomaga tudi s sofinanciranjem vstopnin in prevoznih stroškov (raziskovalni tabor, Hiša eksperimentov …).

Nada Druškovič,

koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci

 

Dostopnost