Šolski okoliš

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane je samostojna šola. Šolski okoliš sestavljajo naslednja naselja: Poljčane, Zg. Poljčane, Sp. Poljčane, Podboč, Lovnik, Ljubično, Lušečka vas, Čadramska vas, Stanovsko, Sp. Brežnica, Studenice, Krasna, Novake, Modraže, Križeča vas, Brezje (razen št. 32 – 34), Hrastovec (št. 1 – 7 in 25 – 67), Dolgi Vrh (št. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33) in Zg. Brežnica 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nekatera naselja spadajo v KS Laporje (Občina Slovenska Bistrica).

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oz. začasno prebiva, javna OŠ v tem okolišu pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. V drugo OŠ lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

(Zakon o osnovni šoli, čl. 48)

Natančneje šolske okoliše določa Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže šol. Pri tem sta najpomembnejša 5. in 6. člen Uredbe, ki definirata šolski okoliš in določata vpis otroka zunaj šolskega okoliša.

Šolski okoliš je območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo, ki ima sedež na tem območju. Šolski okoliš se določi za vsako samostojno oziroma matično osnovno šolo. Praviloma je velikost šolskega okoliša usklajena z zmogljivostjo šole, to je z največjim možnim številom učencev, ki jih šola v skladu z normativi razporedi v oddelke, upoštevajoč učilnice in druge prostore, potrebne za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni. Skupni šolski okoliš se lahko določi na presečišču šolskih okolišev dveh sosednjih samostojnih oziroma matičnih šol.
(Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže šol, čl. 5)

Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša. Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis.
Starši lahko prepišejo otroka v šolo zunaj svojega šolskega okoliša tudi v drugem in naslednjih razredih, vendar najkasneje petnajst dni pred začetkom novega šolskega leta, če šola, v katero želijo starši prepisati učenca, s tem soglaša.
Šola lahko soglaša s prepisom otroka oziroma učenca, če:
– s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,
– to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih prostorov,
– se s tem v šoli v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.
Pred izdajo soglasja o prepisu se šola, na katero starši želijo prepisati otroka, posvetuje s šolo, v katero je učenec vpisan. Šola odloči o vlogi za prepis najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko prejme vlogo za prepis. Ustanovitelj šole lahko najmanj tri mesece pred vpisom določi in sporoči šolam podrobnejše pogoje za izdajo soglasja za prepis.
Šola, ki izda soglasje za prepis, o tem obvesti šolo v šolskem okolišu, na območju katerega učenec prebiva.

(Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže šol, čl. 6)

Dostopnost