Šolska svetovalna služba

Šolsko svetovalno delo opravlja Nina Sekirnik.
Delo šolske svetovalne službe opravlja v skladu z individualnim delovnim načrtom, ki je usklajen z LDN šole.
Z učenci, učitelji, starši in drugimi udeleženci sodeluje na področju učenja in poučevanja, vzgoje, šolske klime in kulture, na področju spodbujanja spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok, pri poklicni orientaciji in pri razreševanju različnih osebnostnih, socialnih ter ekonomskih stisk in težav učencev.
 
Delo poteka v individualnih in skupinskih oblikah z upoštevanjem principa prostovoljnosti tako pri odraslih udeležencih kot pri učencih.
 
Poleg teh aktivnosti načrtuje, usmerja in/ali vodi naslednje dejavnosti:
  • aktivnosti na področju dela z učenci s posebnimi potrebami,
  • aktivnosti ob vpisu otrok v 1. razred osnovne šole,
  • aktivnosti poklicne orientacije v 8. in 9. razredu,
  • spremlja in ugotavlja potrebe učencev, staršev in delavcev šole, daje pobude in spodbuja komunikacijo med vsemi udeleženci v procesu vzgoje in izobraževanja,
  • postopke razdelitve sredstev za subvencionirano šolsko prehrano in finančno pomoč staršem učencev, ki so vključeni v ŠVN.
Po Zakonu o OŠ vpisujemo otroke v šolo v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.
Dostopnost