Sodelovanje s starši

Vzgoja in izobraževanje otrok in mladine sta storitveni dejavnosti. Doseganje ciljev in doživljanje zadovoljstva  sta odvisna od kakovosti medsebojnih odnosov in nivoja medsebojnega sodelovanja vseh vključenih v proces vzgoje in izobraževanja.
Prav zato si želimo, da bi z različnimi oblikami druženja dosegli soglasje v skrbi za otroke oz. učence.
Imamo skupni cilj. Prizadevamo si, da bi bili naši otroci srečni, ustvarjalni, kritični in samostojni. Še posebej pa si želimo, da bi se znali uspešno spopadati z izzivi vsakdanjega življenja.
Ta cilj bomo veliko lažje dosegli, če bomo v procesu izobraževanja in odraščanja naših otrok sodelovali. Sodelovanje je potrebno predvsem zato, da najdemo skupne poti, načine in postopke vodenja otrok/učencev na poti pridobivanja vse večje samostojnosti in sprejemanja večje odgovornosti za lastne odločitve in ravnanja.
Prav zato smo v viziji razvoja šole zapisali, da bomo skozi raznolike oblike sodelovanja skupaj z vami iskali odgovore na različna vzgojno-izobraževalna vprašanja.

OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI so namenjeni obravnavi vprašanj v zvezi z vzgojo in izobraževanjem na nivoju razredne skupnosti; seznanjanju staršev z učnimi načrti, s predmetnikom, šolskim koledarjem, letnim delovnim načrtom šole, s hišnim redom in z  različnimi zakonskimi predpisi.
MESEČNE GOVORILNE URE so namenjene individualnemu seznanjanju staršev o delu, napredovanju, vedenju, počutju, zadovoljstvu njihovega otroka v šoli.
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE so namenjene staršem, ki so zadržani v času popoldanskih govorilnih ur oz. se želijo z učiteljem pogovoriti o določeni aktualni temi. Starši se s posameznim učiteljem vnaprej dogovorijo za  pogovor.
PREDAVANJA ZA STARŠE  so namenjena različnim skupinam staršev (predstavitev šolanja in postopka vpisa otrok v šolo, predstavitev obveznih izbirnih predmetov, nivojskega pouka, preverjanja znanja z nacionalnimi preizkusi  znanja ob koncu drugega in tretjega triletja, poklicna orientacija in predavanja, ki jih izvajajo zunanji predavatelji glede različnih aktualnih vprašanj).
DELAVNICE ZA STARŠE so namenjene skupnemu ustvarjanju in doživljanju staršev in otrok, npr. izdelovanje novoletnih okraskov.
DAN ODPRTIH VRAT omogoča staršem neposreden vpogled v otrokov šolski vsakdan.
DRUŽABNA SREČANJA so namenjena poglabljanju odnosov med starši in otroki ter učenci in učitelji. Potekajo lahko na pobudo učiteljev, učencev ali staršev. Omogočajo medsebojno spoznavanje na neformalen, sproščen način.
ANKETIRANJE omogoča pridobivanje informacij o tem, kaj starši želijo, pričakujejo, predlagajo ali pogrešajo v odnosu do šole. Staršem ta oblika sodelovanja omogoča izražanje tudi tistih mnenj, ki jih sicer ne želijo izraziti.
PISNA OBVESTILA so namenjena informiranju staršev o različnih dejavnostih, dogodkih, posebnostih na šoli (v razredni skupnosti).
INDIVIDUALNO SVETOVANJE STARŠEM  je namenjeno iskanju najprimernejših rešitev za obravnavane učence na vzgojnem, razvojnem  ali  učnem področju.
SKUPINSKI POGOVORI S STARŠI so namenjeni razreševanju aktualnih vzgojnih, razvojnih ali učnih vprašanj. Vezani so lahko na razredno skupnost ali na skupino učencev iz različnih razredov.
OKROGLA MIZA je namenjena skupnemu seznanjanju in razmišljanju o različnih aktualnih temah, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje mladih.
SVET STARŠEV obravnava vsa aktualna vprašanja glede vsebine, izvedbe in realizacije letnega delovnega načrta šole, obravnava vprašanja, ki se nanašajo na posamezne razredne skupnosti, triletja ali šolo kot celoto, vodstvu šole posreduje različna mnenja, želje in predloge staršev …
SPLETNA STRAN je namenjena  informiranju staršev o organizaciji šolskega dela, aktualnem dogajanju na šoli,  prihodnjih dejavnostih in o možnostih sodelovanja.
Dostopnost