Podnebni cilji in vsebine (VITR)

 

 PROJEKT ZRSŠ, 2021-2023, Financiranje ukrepa predvideva Odlok o programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022-2023.

 

PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU (VITR)

 

TRAJNOST  je veliko več kot le skrb za odpadke in čisto okolje. To je le njena okoljska dimenzija. Drugi dve sta ekonomska in socialna.

Ekonomska dimenzija se nanaša na zeleno gospodarstvo, poklice prihodnosti, uravnoteženje porabe energentov in zmogljivosti narave, socialna pa na vzpostavljanje pravičnih medčloveških odnosov, sodelovanje in skrb za najšibkejše. Pomemben steber trajnostnega razvoja je torej planetarna razvojna, družbena in okoljska solidarnost. Trajnost je način življenja, nuja in odgovornost vseh ljudi, še posebej odločevalcev vsega sveta.

V LOKALNEM OKOLJU je velik del življenjskega področja naših učencev zaščiten z Naturo 2000. Tudi zato je pomembno, da v pedagoški proces vključujemo vsebine trajnosti za prihodnost.

V ŠOLSKE OKOLJU je najpomembnejše vprašanje »Kako mladim omogočiti, da odkrijejo, kakšen je lahko njihov prispevek k trajnosti?«

V zadnjih petih letih smo na šoli odprli veliko različnih trajnostnih tem. V sodelovanju z učenci smo iskali izzive in netrajnostne obremenitve okolja ter rešitve zanje (kakovost vode v Dravinji in Brežnici, prometne obremenitve, krčenje rastlinskih in živalskih bivalnih prostorov, recikliranje, obnavljanje obstoječih virov, odnos do prehranskih virov, ravnanje z odpadki …). Ker je trajnost način življenja oz. vrednota, smo jo vključevali v pedagoški proces, v dejavnosti za doseganje učnih ciljev, kot prečno učno veščino. Učence in zaposlene smo usmerjali po poteh prevzemanja odgovornosti za

Nadgradnja dosedanjega dela na naši šoli je projekt TRAJNOSTNI CILJI IN VSEBINE.

 CILJ PROJEKTA je sistematično vključevanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje in izobraževanje odraslih v okviru ukrepa podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju iz Programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023 (Uradni list RS, št. 49/22).

 

ŠOLSKI PROJEKTNI TIM SESTAVLJAJO: Marina Koražija, Tina Robnik, Nejc Zidarič, Vesna Vilčnik.

V delovno skupino za izvedbo načrtovanih dejavnosti so vključeni še (širši šolski projektni tim): Kralj Sabina, Goran Sabolič, Tatjana Zgubič.

V dejavnosti za doseganje ciljev projekta so vključeni vsi zaposleni, učenci, k sodelovanju bomo povabili starše, vse zainteresirane lokalne ustanove in odločevalce.

OPREDELITEV DEJAVNOSTI V PROJEKTU IN DOKAZI O IZVEDBI NALOG

 

 Rezultat posamezne aktivnostiDokazilo
Udeležba na usposabljanjih za vodstvene in strokovne delavce VIZ. Usposabljanja bodo namenjena podpori VIZ pri načrtovanju in izvajanju sistemskega ter celostnega institucionalnega pristopa k VITR. Spodbujala bodo k preoblikovanju učnih okolij, mobilizaciji mladih, krepitvi kompetenc izobraževalcev ter pospeševanje delovanja na lokalni ravni. Po vsakem usposabljanju bodo udeleženci izvedli samorefleksijo ter načrtovali nadgradnjo že izvedenih aktivnosti s področja VITR s poudarkom na podnebnih aktivnostih.

Aktivna udeležba.

VIZ zagotovi prisotnost projektnega tima za področje VITR na najmanj petih izvedenih usposabljanjih.

Oddana samorefleksija po zaključku usposabljanja.

Organizacija internega usposabljanja za strokovne delavce VIZ z namenom prenosa znanja in glavnih poudarkov VITR na sodelavce

Izvedba vsaj dveh usposabljanj za vse delavce VIZ.

Poročilo o izvedenem usposabljanju.

Nadgradnja že izvedenih aktivnosti s področja VITR s poudarkom na podnebnih aktivnostih. VIZ-i bodo načrtovali nadgradnjo obstoječih aktivnosti v smeri celostnega institucionalnega pristopa ter predvideli učinek projekta ter načrtovane aktivnost izvedli.

Izdelava akcijskega/operativnega načrta za nadgradnjo in izvajanje aktivnosti s področja VITR s poudarkom na podnebnih aktivnostih in z upoštevanjem celostnega institucionalnega pristopa.

Vmesno in končno poročilo o izvajanju nadgrajenih aktivnosti

Preizkušanje celostnega programa o podnebnih spremembah na podlagi usmeritev za poskusno izvajanje celostnega programa v okviru kurikula. Sodelovanje pri evalvaciji programa.

Poročilo o preizkušanju programa ter poročilo o izvedeni evalvaciji.

Sodelovanje vodstvenih in strokovnih delavcev v strokovnih razpravah o predlogih posodobitve nacionalnih dokumentov s področja VITR, konceptualizacije VITR in celostnega programa o podnebnih spremembah. Sodelovanje pri vzpostavitvi učinkovitega medresorskega sodelovanja na področju VITR z vidika vodenja.

Aktivna udeležba na najmanj dveh strokovnih razpravah.

Vključitev v proces preoblikovanja v demonstracijski VIZ oziroma v proces nadgradnje podnebne aktivnosti v demonstracijsko prakso.

Akcijski načrt za vzpostavitev demonstracijske prakse oziroma demonstracijskega VIZ-a s poudarkom na celostnem institucionalnem pristopu.

Poročilo o izvedbi akcijskega načrta.

Predstavitev vzpostavitve demonstracijske prakse oziroma preoblikovanja v demonstracijski VIZ na konferenci ter priprava prispevka v reviji VIZ.

MREŽA ŠOL, KI SODELUJEJO V PROJEKTU NA NACIONALNI RAVNI

V projektu sodeluje 38 vzgojno izobraževalnih zavodov:

21 osnovnih šol

9 vrtcev

8 srednjih šol.

Glede na razvoj trajnostnega pristopa, razmišljanja in vključevanja trajnostih vsebin v vsakdanjo  šolsko prakso, ki so jih zavodi prikazali v prijavi, je bilo 8 zavodov izbranih v skupino demonstracijski zavodi. Med njimi je tudi naša šola.

CILJI, KI JIH ŽELIMO NA NAŠI ŠOLI DOSEČI ZNOTRAJ PROJEKTA, SKUPAJ Z UČENCI V LOKALNEM OKOLJU (iz prijavne dokumentacije  šole na projekt):

 

  •  uveljavljanje načel trajnostnega razvoja, opolnomočenje za delo in življenje v zelenem gospodarstvu ter okoljska pismenost,
  • vključenost učencev v razreševanje obstoječih problemov v lokalnem okolju,
  • izostritev pozornosti učencev za odkrivanje okoljskih problemov v lokalnem okolju in učinkoviti načini opozarjanje nanje,
  • z vidika podjetnosti je naše naslednje raziskovalno vprašanje za učence: Kako predstaviti svoje (bogato, zaščiteno) lokalno okolje vrstniku iz drugačnega okolja (npr. mesto, tujina …),
  • povečanje aktivnosti in sodelovalnosti učencev v procesih učenja (delo in izkustveno učenje na terenu se povezuje z učnimi cilji iz UN, medpredmetnost),
  • šola kot povezovalna nit deležnikov v lokalnem okolju in iniciator povezovanja : šola, občina, RCN Poljčane, Učni poligon Modraže, iSeMe Poljčane, Studenice, ekološka kmetija …,
  • priprava zanimivih, uporabnih didaktičnih pripomočkov (učni listi, navodila za aktivnost, zloženke, izobraževalne karte, didaktične igre) za učitelje in zainteresirane skupine,
  • senzibilizacija učencev o tem, kakšno porabo energije, naravnih dobrin predstavlja odpadna/zavržena hrana (uporaba ugotovitev raziskovalne naloge z naslovom Poraba energije in dobrin, 2015 in nadgradnja z iskanjem dolgoročnejših rešitev),
  • povečanje zavedanja učencev, da lahko ohranjamo naravno okolje s svojim delom/trudom/vložkom na eni strani in zmanjšanjem potrošniške miselnosti in navad na drugi strani.

Šolski projektni tim VITR

Dostopnost