O Šolskem skladu Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane

O  Šolskem skladu OŠ Kajetana Koviča Poljčane

NAMEN šolskega sklada je:

  • financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
  • nakup nadstandardne opreme in zviševanje standarda pouka,
  • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev,
  • pomoč socialno šibkim,
  • pomoč za udeležbo učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

Šolski sklad PRIDOBIVA SREDSTVA iz:

  • prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov (npr. iz prostovoljnih prispevkov domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb, iz prostovoljnih prispevkov zbiralnih akcij učencev, prihodkov prostovoljnih prispevkov za izdelke učencev na sejmih, prihodkov dela tržne dejavnosti zavoda, ipd.).
  • sklad lahko pridobiva sredstva tudi iz naslova donacij posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto, in sicer do največ 0,3 %.

 

ŠOLSKI SKLAD DELUJE v skladu s Pravili o delovanju Šolskega sklada Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane, ki so bila sprejeta 23. 12. 2021.

ŠOLSKI SKLAD UPRAVLJA Upravni odbor, katerega člani so: Klavdija Čoh (predsednik), Petra Brdnik (podpredsednik), Katja Stegne, Metka Kovačič Prah, Suzana Vuk, Suzana Kračun, Nada Druškovič (zapisnikarica).

  1. Šolski sklad RAZDELI SREDSTVA na osnovi Programa dela šolskega sklada. Program dela šolskega sklada najdete tukaj.

 

Starši,  izpolnite vlogo za pridobitev sredstev. Oddajte jo osebno v svetovalni službi ali v tajništvu. Lahko jo  pošljete po pošti na naslov Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane, Dravinjska c. 26, 2319 Poljčane, s pripisom: »za šolski sklad«

Vloga se nahaja tukaj.

Dostopnost