Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Na podlagi določb Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1; ZVOP-1), 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr. in 65/09 popr.), 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16 (49/16 popr.) – ZOFVI), 48. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 103/07, 45/08 – ZArbit in 21/13 – ZDR/1), 95. člena Zakona o osnovni šoli (Ur.l. št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10,  87/11, 40/12-ZUJF in 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K), ter  4. člena Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Ur. l. RS, št. 80/2004 in 76/08),  osnovna šola zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke, vsebovane v zbirkah podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Dokumenti

Organogram šole 2023

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike 2023

Katalog informacij javnega značaja

Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov 2023

Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov – 2023

Dostopnost