Hišni red v telovadnici

  1. Za upoštevanje pravil hišnega reda v prostorih telovadnice je odgovoren vodja skupine oziroma njegov namestnik.
  2. Skupina ob podpisu pogodbe predloži seznam oseb, ki so vključene v skupino oz. bodo uporabljale telovadnico v okviru skupine (posebej označi vodjo skupine in namestnika). Seznam prisotnosti vodijo za vsako vadbo.
  3. Skupina uporablja prostore telovadnice v skladu z dogovorjenim urnikom.
  4. Skupina ne more uporabljati prostorov telovadnice izven termina, navedenega v urniku, razen izjemoma po predhodnem dogovoru s pomočnico ravnateljice.
  5. Ključ telovadnice lahko uporablja le vodja oz. član skupine, ki je podpisal zadolžnico. Ključev ni dovoljeno prenašati ali posojati drugim osebam oz. skupinam.
  6. V primeru odsotnosti člana skupine, ki razpolaga s ključem telovadnice, je potrebno o prenosu ključa na drugega člana predhodno obvestiti pomočnico ravnateljice.
  7. Vstop v telovadnico je izključno iz sprednje strani, glavni vhod v telovadnico, razen za šolske skupine je možen vstop skozi šolo do 16.30.
  8. V garderobi se člani skupine preobujejo v čisto športno obutev, s katero je mogoče stopiti v čisti del hodnika oz. v vadbeni del telovadnice.
  9. V času izvajana rekreacije, so v garderobah in v dvorani prisotni izključno člani skupine, navedeni v seznamu.
  10. Če skupina uporablja svoje žoge druge rekvizite mora skrbeti za njihovo funkcionalno brezhibnost, čistočo.
  11. Vodja skupine skrbi za pravočasen zaključek vadbe in pospravljenost telovadnice, skrbi tudi za racionalno porabo električne energije in vode.
  12. Vodja skupine poskrbi, da skupina telovadnico zapusti v času 30 minut po zaključku vadbe.
  13. Vodja in/ali člani skupine so dolžni takoj obvestiti hišnika ali pomočnico ravnateljice o morebitnih poškodbah na objektu, športnih orodjih in o drugih opaženih napakah.
  14. Za namerne poškodbe povzročitelj materialno – finančno odgovarja.
  15. V prostorih telovadnice in na območju šole ni dovoljeno kaditi.
  16. V prostore telovadnice ni dovoljeno vnašanje hrane, sladkih, gaziranih, energijskih napitkov in pijač in alkohola.
  17. Vodja skupine oz. zadolženi član skupine poravnava finančne obveznosti skupine po načinu, ki je zapisan v pogodbi.

   

  Posledice neupoštevanja pravil Hišnega reda v telovadnici

  Hišni red velja od 1. 9. 2023 in zavezuje vse uporabnike v skladu z 12. členom pogodbe. V primeru, da skupina kljub ustnemu ali pisnemu opozorilu najemodajalca še naprej krši pravila Hišnega reda, se Najemna pogodba za telovadnico prekine.

Vodja skupine s podpisom potrjuje seznanjenost članov skupine s pravili Hišnega reda v telovadnici pri Osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane.

Dostopnost