Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki je organizirana po pouku in je namenjena učencem od prvega do petega razreda. Učenci so vanj vključeni prostovoljno s prijavo staršev.

SPLOŠNI CILJI

  • Omogočati redno, samostojno in uspešno opravljanje šolskih obveznosti.
  • Zagotavljati vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje.
  • Omogočati skupno načrtovanje, sooblikovanje programa, izbiranje aktivnosti iz različnih področij.
  • Spodbujati pridobivanje veščin za življenje, odraščanje in osebni razvoj.

 

Cilje uresničujemo na področju likovne umetnost, tehničnega področja, ročnih spretnosti, športa, kulture, socialnih veščin, kuhanja, računalništva, naravoslovja in prometne vzgoje.

Dejavnosti v podaljšanem bivanju

V okviru razširjenega programa šola organizira in izvaja podaljšano bivanje po določenem konceptu, vsebovati mora naslednje dejavnosti: sprostitveno dejavnost, ustvarjalno preživljanje časa, samostojno učenje, prehrano.

SPROSTITVENA DEJAVNOST

Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi in obnavljanju psihofizičnih moči učencev. V tem času si učenci naberejo novih moči za delo in zadovoljijo svoje potrebe po počitku, gibanju, igri in socialnih stikih. 

 

Aktivnosti niso ciljno usmerjene, učenci izberejo aktivnosti glede na svoje interese in glede na okolje v katerem se nahajajo (zunanje igrišče, razred, telovadnica, računalniška učilnica). Izbirajo med različnimi igrami (družabne, športne, razvedrilne, socialne, rajalne), likovno ustvarjajo, poslušajo glasbo, ogledajo si risanko ali film, obiščejo knjižnico, berejo, se pogovarjajo, grejo na sprehod…

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA

 Ta dejavnost učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami. To so usmerjene aktivnosti, ki imajo določen cilj, ob čemer upoštevamo interese, potrebe in sposobnosti učencev na vseh temeljnih področjih razvoja osebnosti: spoznavnem, gibalnem, socialnem, čustvenem, estetskem, moralno-etičnem.

Učenci pod strokovnim vodstvom sodelujejo pri aktivnostih iz različnih področij. To so likovne, glasbene, plesne in športne dejavnosti, socialne igre, priprave na nastope na prireditvah idr.

 SAMOSTOJNO UČENJE

V okviru samostojnega učenja poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje učnih obveznosti. Učenci znanje, ki so ga pridobili pri pouku dodatno utrdijo, poglobijo, razširijo in uporabijo v novih situacijah.

Skrbimo za redno in kakovostno opravljanje domačih nalog ter za utrjevanje snovi z zabavnimi delovnimi listi ali s pogovorom. 

PREHRANA

Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo, s poudarkom na kulturi prehranjevanja in kosilo, v jedilnici šole.

V jedilnici se kulturno vedemo, imamo pozitiven odnos do hrane, pravilno uporabljamo pribor, pospravimo za seboj in poznamo pomen higienskih navad.

 
 

Skupine

Glede na število prijavljenih učencev smo v šolskem letu 2022/2023 oblikovali sedmih skupinah. Zaradi zmanjšanega števila učencev se skupine začnejo po 15. uri združevati.

 Skupina

 Vključeni učenci

 Učiteljice

Učilnica

 1. skupina

1. a, 1. b

Ternovšek I.

1. b

 2. skupina

2. a

Mohorko I. 

2. a

 3. skupina

2. b

 Kotnik R.

2. b

 4. skupina

3. a

 Kračun S., Zidarič. N., Bornšek P.

3. a

 5. skupina

 3. b

Ulaga U., Golob L.

3. b

 6. skupina

4. a, 5. a

Krajnc D., Podjaveršek Z., Plošinjak J.

4. a

 7. skupina

 4. b, 5. b

Kobale P.

 4. b

Dostopnost