MEDNARODNI PROJEKT »POGUM« ZA DVIG KAKOVOSTI ZNANJA UČENCEV

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane se je v tem šolskem letu vključila v evropski projekt Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah  POGUM, kot razvojna osnovna šola. Nosilec konzorcija je Zavod RS za šolstvo. Projekt traja od 2017 do 2022.

Namen projekta je v osnovnošolcih spodbuditi način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot ustvarjalnost, inovativnost in proaktivnost posameznika ter skupin.  Razvijanje podjetnosti  je naložba v uspešnost posameznika v prihodnosti in bogati njegovo življenje. Cilj razvijanja podjetnosti je namreč usposabljanje posameznika za uresničevanje lastnih zamisli, idej in interesov.

V projektnem razvojnem  timu sodelujejo učitelji Barbara Oder, Suzana Vuk, Tina Robnik, Jelka Cigler Plošinjak, Tjaša Kovačič, Mateja Skerbiš, Milena Pegan, Nejc Zidarič, Jelka Regvart Voglar, Melita Gorenak in ravnateljica mag. Francka Mravlje.

 

Ključna cilja projekta:

  • razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja  med osnovno šolo in okoljem
  • opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev,  svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih  delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

Z razvijanjem modela pouka, ki učencem omogoča aktivno vlogo v učenju, želimo zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati  proaktivno in samoinciativno.

 

V okviru projekta želimo tudi sistematično nadaljevati z dobrimi praksami, ki smo jih razvijali v mednarodnem projektu Linpilcare v obdobju 2015/2016 in 2016/2017.

Predvsem želimo, da se učenci aktivno vključujejo v pouk. To pomeni, da na osnovi predznanja sooblikujejo kriterije in cilje učenja, izbirajo poti do znanja in se učijo kritičnega presojanja pri oblikovanju lastne ali vrstniške povratne informacije. Razumejo in se odločajo o izboljšanju izdelka ali znanja glede na različne vrste povratnih informacij, razvijajo sodelovanje, predvsem pa, da razumejo, spremljajo in usmerjajo lastni napredek.

 

V tem okviru razumemo podjetnost, ki ni podjetništvo, kot zmožnost posameznika za uresničevanje svojih zamisli, ki vključuje ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in lastnega usmerjanja za doseganje ciljev …

S tem krepimo zavedanje učencev o lastnih zmožnostih, pozitivno samopodobo in zavedanje pomembnosti učenja kot vseživljenjske potrebe.

Dostopnost