02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Razširjen program

Razširjeni program 2021/22

V skladu z 20. členom Zakona o osnovni šoli izvaja Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane razširjeni program. Razširjeni program obsega:
  • PODALJŠANO BIVANJE
  • JUTRANJE VARSTVO
  • VARSTVO VOZAČEV
  • DODATNI, DOPOLNILNI POUK
  • ŠOLO V NARAVI
  • INTERESNE DEJAVNOSTI
V skladu z 26. členom Zakona o osnovni šoli so vse dejavnosti razširjenega programa za učence prostovoljne.

 

PODALJŠANO BIVANJE
Ministrstvo za šolstvo in šport nam je letos odobrilo 98 ur podaljšanega bivanja tedensko. V skladu z 39. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ul. RS št. 57/07, 65/08) daje MŠŠ soglasje za povečanje števila učencev v skupini.
Podaljšano bivanje poteka v času od 12.00 do 16.30, z združevanjem učencev v skladu z zahtevami MŠŠ.

Organizacija oddelkov podaljšanega bivanja v šol. letu 2021/22

Oddelek Učitelj Vključeni učenci Št. učencev Prostor
PB 1/1. a Skerbiš M. 1. a 17 1. a
PB 2/1. b Ternovšek I. 1. b 18 1. b
PB 3/2. a Mohorko I. 2. a 22 2. a
PB 4/2. b Križan U. 2. b 21 2. b
PB 5/3. a Kračun S., Krajnc Darja, Vilčnik V, Zidarič N. 3. a 15 3. a
PB 6/3. b Krajnc Darja, Bornšek P., Golob L., Križan U. 3. b 10 3. b
PB 7/4. a, b; 5. a, b Kobale P., Druškovič N. 4. a, b; 5. a, b 19 + 7 4. a/b
JUTRANJE VARSTVO
Jutranje varstvo za učence prvega razreda bomo organizirali od 5.30 do 8.15. Po prijavah staršev bo ob 7.30 v jutranjem varstvu 32 učencev. V skladu z normativi  in soglasjem MIZŠ bomo do 7.30 izvajali jutranje varstvo v eni, nato v dveh skupinah
VARSTVO VOZAČEV
V varstvo vozačev se vključijo učenci, ki se vozijo v šolo z avtobusom ali z minibusom. Organizirano je od prihoda prvega avtobusa do 8.10. ure in po pouku do odhoda s prevozom domov oz. do 14.20. Učenci so v varstvo učencev vozačev vključeni po prijavi staršev. Varstvo učencev vozačev od 6. do 9. r. po pouku pa bodo izvajali dežurni učitelji.

V modelu B bodo učenci takoj ob prihodu v šolo odšli v učilnice. Zato posebej ne bomo organizirali varstva. Učenci bodo pod nadzorom dežurnih učiteljev.

DODATNI, DOPOLNILNI POUK

a)      Dodatni pouk bomo organizirali za učence iz SLJ, MAT in TJA. Učenci praviloma obiskujejo dodatni pouk več let pri istem predmetu. Pri teh urah širijo in poglabljajo znanja, rešujejo različne problemske naloge in se pripravljajo na tekmovanja.

b)      Dopolnilni pouk bomo organizirali za učence iz SLJ, MAT in TJA. Učenci ga obiskujejo tako dolgo, dokler ne odpravijo vrzeli v znanju.

Dopolnilni in dodatni pouk obiskuje učenec po priporočilu učitelja, starši pa s podpisom izrazijo svoje soglasje. Razrednik sproti obvešča starše o prisotnosti učencev pri dopolnilnem pouku. Če učenec dopolnilnega pouka kljub dogovoru s starši ne obiskuje, ga razrednik izbriše iz seznama, starše pa o tem obvesti.

NOSILCI: učitelji posameznih predmetov.
 
 
ŠOLA V NARAVI
»Poglavitni vzgojno-izobraževalni smotri in cilji poletne šole v naravi:
v naravnem okolju izrabljamo vse priložnosti za pridobivanje novih spoznanj o naravi in družbi ter s tem širimo otrokovo obzorje in spodbujamo njegovo osebnostno rast;
učence seznanjamo z različnimi prostočasnimi dejavnostmi, ki jih ni mogoče izvajati med rednim poukom v šoli, ter jih s tem uvajamo v koristen in zdrav način preživljanja prostega časa v vseh starostnih obdobjih;
poglabljamo stik z naravo ter oblikujemo čustven, kulturen in spoštljiv odnos do nje;
učence seznanjamo s prvinami samozaščitnega ravnanja;
prispevamo k socializaciji učencev;
načrtno spoznavamo učence in jih usmerjamo k zavednemu sprejemanju ustreznih vedenjskih vzorcev, hkrati pa med učiteljem in učencem oblikujemo medsebojno zaupanje in spoštovanje;
prispevamo k veselejšemu in srečnejšemu otroštvu učencev in
učence seznanimo z načini plavanja in osnovnega reševanja v vodi«.

V šol. letu 2021/22 imamo rezervirane naslednje šole v naravi:

Razred Termin Lokacija Dejavnost Nosilci
5. a, b

47 uč.

20. 9.–24. 9. 2021

(iz lanskega šol. leta)

Terme Čatež, Čatež  

Šola plavanja.

Vošinek S., Podjaveršek Z., C. Plošinjak J., Leskovar R., Druškovič N. (glede na potrebe)
8. a, b

35 uč.

27. 9.–1. 10. 2021 CŠOD Radenci na Kolpi Naravoslovne vsebine. Sabolič G., Štauber J., Kračun S.
6. a, b

52 uč.

10. 1.–14. 1. 2022 Lukov dom, Kope Šola smučanja. Juhart T., Bornšek P., Krajnc Darja, Leskovar R.
4. a, b

44 uč.

30. 5.–  3. 6. 2022 Terme Čatež, Čatež Šola plavanja. Vantur V., Vošinek S., Skerbiš M., Leskovar R.
(Vir: Silvo Kristan, Šola v naravi)
POMEN ŠOLE V NARAVI
Šola v naravi je pomembna vzgojno izobraževalna oblika, ki s posebnimi sredstvi in v posebnem okolju poskuša smotrno prispevati k oblikovanju celotne učenčeve osebnosti. Torej ni samo učenje smučanja (plavanja …), temveč je kompleksna dejavnost, s katero skušamo v povsem nešolskem okolju uresničiti nekatere smotre in vzgojno izobraževalne cilje, ki jih v šoli ne moremo, oziroma zanje sploh nimamo priložnosti.
Vzgojni smotri
Učenci se navajajo na samostojnost in si razvijajo pozitivne osebnostne lastnosti, ki so pomembne za življenje v skupnosti.
Razvijajo svojo ustvarjalnost in iščejo možnosti samopotrditve. V šoli v naravi lahko vplivamo na njihove predsodke glede prehrane, jih navajamo na osebno, osnovno higieno, pravilen odnos do denarja in potrošništva ter smotrno izkoriščanje prostega časa. Z vzgojnega vidika pa je zlasti pomembno, da imata učenec in učitelj možnost medsebojnega spoznavanja in navezovanja osebnih stikov.
Temeljni smoter
Temeljni smoter šole v naravi je usmerjati otroke v zdrav, koristen in kulturen način preživljanja prostega časa ter v ohranjanje in negovanje stika z naravo.
Ob samoodpovedovanju trenutnih želja, samokontroli čustev, prilagajanju skupnosti in podrejanju njenih interesov, se učenci dograjujejo v zrelejše osebnosti. Zaradi celodnevnega skupnega druženja, uživanja iste hrane, delitev skupnih prostorov, se učencem oblikuje zavest o pripadnosti. Vživijo se v novo skupnost, ob skupnem reševanju vsakodnevnih problemov, se zavedo odvisnosti od svojih najbližjih in cenijo tovariško pomoč. Spoznavajo se in se drug drugemu prilagajajo. Ugotovijo, da je tam, kjer živi skupaj več ljudi, nujno potreben določen red. Ob izpolnjevanju svojih obveznosti začutijo osebno odgovornost in jo razlikujejo od kolektivne odgovornosti pri izpolnjevanju skupnih obveznosti.
Cilji šole plavanja

Cilji zimske šole v naravi so razširiti in utrditi znanje smučanja, oblikovati trajne telesnokulturne navade, prispevati k socializaciji otrok in učence seznaniti z različnimi vsebinami zdravega življenja.V CŠOD bodo učenci razvili sposobnost za preučevanje življenjskih procesov in pojavov ter z lastnim iskanjem in preučevanjem prišli do nekaterih spoznanj, s katerimi si bodo oblikovali odgovoren odnos do narave, okolja in sebe.
Učenci se odločajo za interesne dejavnosti na tistih področjih, za katere imajo poseben interes oziroma izražajo specifične talente ali nadarjenosti. Interesne dejavnosti imajo izrazito vzgojno vlogo, saj poglobljeno razvijajo kulturne, športne, delovne, tehnične in druge sposobnosti otrok ter jih ob tem uvajajo v organizirano društveno in samostojno delovanje. V okviru interesnih dejavnosti bodo potekale tudi nekatere dejavnosti za nadarjene učence.

Za nepravočasne odpovedi popoldanskih dejavnosti za učence, ki jih izvajajo zunanji mentorji neposredno v dogovoru s starši, šola ne odgovarja.

 

*Skupina novinarjev deluje glede na posebnosti in aktualne dogodke šolskega leta o katerih poročajo ter glede na skupen načrt, ki ga pripravijo v začetku šol. leta.

 

Nekatere interesne dejavnosti so organizirane v tečajni obliki. Razen učiteljev vodijo interesne dejavnosti tudi zunanji sodelavci. Mentorji bodo skupaj z učenci izdelali načrt dela, ki je sestavni del letnega načrta šole.

Dostopnost