02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Izbirni predmeti

V šolskem letu 2022/23 bodo učenci 7., 8. in 9. razredov obiskovali 18 različnih izbirnih predmetov, v 1. in 2. VIO pa 4 predmete.

Učenci lahko svojo izbiro spremenijo v mesecu septembru, če s tem ne nastanejo nove skupine oziroma ne razpadejo obstoječe skupine.

Izbirni predmeti 3. VIO

Razred Predmet Št. prijav Št. sk./ur Učitelj
7. r.

 

 

Šport za sprostitev (ŠSP)

Urejanje besedil (UBE)

Likovno snovanje (LS1)

Obdela gradiv: les (OGL)

Nemščina (NI1)

35

34

17

14

6

2

2

1

1

2

Voglar M., Leskovar R.

Juhart T.

Dragić R.

Kralj S.

Kračun S.

8. r. Šport za zdravje (ŠZZ)

Sodobna priprava hrane (SPH)

Multimedija (MME)

Obdelava gradiv: um. snovi (OGU)

Robotika v tehniki (RVT)

Likovno snovanje (LS2)

Nemščina (NI2)-kombinacija NI3*

22

19

15

14

10

9

2

2

1

1

1

1

1

2

Voglar M., Leskovar R.

Vilčnik V.

Jelnikar K.

Kralj S.

Sabolič G.

Dragić R.

Kračun S.

9. r. Načini prehranjevanja (NPR)

Likovno snovanje (LS3)

Izbrani šport (IŠP)

Računalniška omrežja (ROM)

Obdelava gradiv: kovine (OGK)

Nemščina (NI3) – kombinacija z NI2

18

17

14

11

7

2

1

1

1

1

1

1

Vilčnik V.

Dragić R.

Voglar M.

Jelnikar K.

Kralj S.

Kračun S.

SKUPAJ 17/22

Neobvezni izbirni predmeti 1. VIO

Razred Predmeti Št. izbir Št. skupin/ur Učitelj-ica
1. Angleščina (N1A) 37 2/4 Jelnikar K.
  Neobvezni izbirni predmeti 2. VIO
4. ,5., 6. Šport (NŠP) 14+23+22 (59) 2/3 Voglar M., Leskovar R.
4. ,5., 6. Tehnika (NTE) 18+24+13 (57) 2/3 Kralj S., Sabolič G.
4. ,5., 6. Računalništvo (NRA) 12+10+24 (46) 2/2+1 Juhart T., Jelnikar K.
SKUPAJ 6/8+1
Dostopnost