02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Namen NPZ 2020/21

NAMEN LETOŠNJEGA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je namenjeno ugotavljanju doseženosti standardov znanja slovenskih šesto- in devetošolcev. Vsako leto se pripravi analiza kakovosti znanja učencev na nivoju države in nivoju vsake osnovne šole. Ugotovitve so podlaga za spremembe, ki vodijo v izboljšanje kakovosti znanja učencev na sistemski in šolski ravni.

 

 

 1. V šol. letu 2019/20 se NPZ ni izvedlo zaradi epidemije covid-19.
 1. V letošnjem šol. letu pa se bo izvajalo iz naslednjih razlogov:
 • potrebna je ocena o osvojenosti standardov znanja na nacionalni ravni,
 • NPZ omogoča pridobivanje informacij o znanju učencev na poenoten, za vse učence enak način (enake naloge, enaki pogoji),
 • možne bodo primerjave osvojenosti standardov znanja glede na prejšnja leta (brez covid-19),
 • analize dosežkov učencev na NPZ 2020/21 bodo del celotne evalvacijske študije o tem, kakšno je znanje učencev po dveh valih epidemije in učenja na daljavo,
 • ugotovitve bodo podlaga za oblikovanje potrebnih kompenzatornih ukrepov za zmanjšanje primanjkljajev v znanju v naslednjih letih (na nivoju države in šol).
 1. V tem šol. letu dosežki devetošolcev na NPZ ne bodo dodatno merilo za sprejem v srednjo šolo. V primeru, da ima več učencev na spodnji meji za sprejem v določeno srednjo šolo, enako število točk, se opravi izbira na podlagi seštevka točk iz zaključenih ocen v 7., 8. in 9. razredu pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku.
 2. Pomembno za devetošolce je tudi to, da bodo z ugotovitvami o osvojenosti standardov znanja devetošolcev seznanjene tudi srednje šole. S tem bo učencem olajšan prehod na naslednjo stopno izobraževanja. Srednješolskim profesorjem pa bodo ugotovitve v pomoč pri načrtovanju pedagoškega dela z učenci, ki so se del 8. in del 9. razreda izobraževali na daljavo.
 3. Na podlagi epidemiološke situacije, Nacionalne strategije cepljenja proti covid-19 in mnogih pomislekov glede elektronskega izvajanja NPZ je bila 8. 3. 2021, sprejeta odločitev, da se letos izvede NPZ na klasičen način v šoli.

 

 

 

POSKUSNO e-TESTIRANJE

Sistem za elektronsko izvajanje NPZ je bil izdelan za primer, da bi se letošnje preverjanje znanja izvajalo na daljavo.

Poskusno testiranje bo potekalo v slovenskih osnovnih šolah v času od 22. do 26. 3. 2021.

Namen poskusnega eTestiranja je, da se

 • učence seznani z digitalnimi postopki pri uporabi aplikacije,
 • preveri, kako učinkovito deluje sistem,
 • preveri, kaj sistem še potrebuje, da lahko postane orodje za preverjanje in ocenjevanje znanja v primeru ponovnega izobraževanja na daljavo.

Poskusno eTestiranje ne preverja znanja učencev.

V petek, 19. 3. 2021, bo potekala tiskovna konferenca, na kateri bodo predstavniki MIZŠ in Državne izpitne komisije predstavili informacije o izvedbi NPZ v tem šolskem letu.

 

mag. Francka Mravlje, ravnateljica

 

 

 

 

 

Dostopnost