Get Adobe Flash player
Domov

 Podaljšano bivanje je v šolski zakonodaji opredeljeno kot element razširjenega programa osnovne šole, kjer »/.../ se učenci učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti in sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.« (ZOsn, 21. člen)

 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka po pouku. Osnovna šola ga organizira za učence od prvega do petega razreda. Vključitev ni obvezna. Prijavo izvedejo starši v skladu s pravili, ki jih določa šola.

 

V podaljšanem bivanju se učenci učijo različnih spretnosti in veščin, tudi socialnih, ki jih potrebujejo za samostojno življenje. Poudarek je na spoznavanju in pozitivnem vrednotenju sebe, sprejemanju in spoštovanju drugačnosti, spodbujanju samostojnega in odgovornega pristopa k šolskemu in drugemu delu, skrbi za zdravo življenje in okolje ter na zadovoljevanju učenčevih potreb po socialnih stikih.

 

Vsebina in intenzivnost dejavnosti se povsem prilagajata dnevnemu počutju in potrebam učencev, kar v praksi pomeni, da je urnik veliko bolj fleksibilen kot pri rednem pouku.
 

Splošni cilji podaljšanega bivanja so:

  • v okviru dejavnosti upoštevati in nadgraditi cilje pouka;
  • vsebine dela prilagoditi ciljem pouka ter interesom, potrebam in željam otrok (in staršev);
  • zagotoviti spodbudno in varno okolje za razvoj in izobraževanje;
  • omogočiti opravljanje obveznosti za šolo in jim nuditi strokovno pomoč;
  • v okviru dejavnosti upoštevati vzgojne elemente;
  • sodelovati pri posameznih skupnih dejavnostih šole.