Get Adobe Flash player
Domov
 

 

 

Osnovna šola Poljčane

ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO

Bogdana Krajnca, Poljčane

Dravinjska cesta 26

2319 Poljčane

tel. 02 829 58 10

fax. 02 829 58 12

 

ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO BOGDANA KRAJNCA

 

 Šolsko športno društvo Bogdana Krajnca iz Poljčan povezuje učence, starše in delavce Osnovne šole Poljčane. Šolsko športno društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki deluje v skladu s statutom, ustavo in zakoni Republike Slovenije.

Delovanje Šolskega športnega društva temelji na načelu prostovoljnosti, strokovnosti, vestnosti, poštenosti in javnosti. Delo društva in njegovih organov je javno. Obveščanje poteka preko oglasne deske in sredstev javnega obveščanja, člani društva imajo pravico vpogleda v zapisnike organov društva. Širšo javnost obveščamo tudi preko javnih sej organov društva, z organizacijo okroglih miz in tiskovnih konferenc. Za javnost dela društva in dajanje informacij je odgovoren predsednik Šolskega športnega društva.

Član društva lahko postane vsak, ki se ukvarja s športno dejavnostjo in želi postati član. S pisno pristopno izjavo izvršnemu odboru društva sprejme pravila Šolskega športnega društva. Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Član Šolskega športnega društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tujec, če obiskuje šolo v Republiki Sloveniji,  ima stalno prebivališče na območju Republike Slovenije in če je njegovo delovanje skladno z načeli in nameni društva, navedenimi v tem statutu. Članstvo je prostovoljno. Šolsko športno društvo ima redne in častne člane.

Šolsko športno društvo Bogdana Krajnca smo ponovno ustanovili leta 2000. Upravna enota Slovenska Bistrica je društvo vpisala v register društev. Zakoniti zastopnik društva je predsednik Miran Voglar.

Organi Šolskega športnega društva: skupščina, izvršni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija in ostale komisije.

Izvršni odbor: Miran Voglar – predsednik, Suzana Vošinek – podpredsednik, Jelka Regvart Voglar – tajnica, Zdenka Kovačič – blagajničarka in Valerija Vantur – članica.

Nadzorni odbor: Vincenc Zobec – predsednik, Tina Robnik Zalokar in Barbara Oder – članici.

 

V programu Šolskega športnega društva so zapisani naslednji vzgojno-izobraževalni in vseživljenjski cilji šolske športne vzgoje:

 • optimalni razvoj vseh gibalnih sposobnosti, ki jih izvajamo v društvu in v povezovanju z drugimi organizacijami (Športno in Planinsko društvo, Nogometni, košarkarski in odbojkarski klub …);
 • posredovanje določenih teoretičnih informacij za racionalno dojemanje športa;
 • spodbujanje k skupinskemu delu in medsebojnemu sodelovanju;
 • sprejemanje odgovornosti za zdrav način življenja;
 • oblikovanje in razvijanje stališč, navad in vzorcev vedenja ter načinov ravnanja;
 • skrb za skladen telesni in duševni razvoj, pravilno držo telesa in zdrav način življenja;
 • krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase;
 • oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju, zdravi tekmovalnosti, spoštovanju športnega obnašanja/fair playa, strpnosti in sprejemanju drugačnosti);
 • razumevanje koristnosti športa in navajanje na kakovostno preživljanje prostega časa;
 • razvoj ustvarjalnosti;
 • razbremenitev in sprostitev;
 • pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika;
 • oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave in okolja kot posebne vrednote;
 • spoštovanje naravne in kulturne dediščine.

 

V Šolskem športnem društvu izvajamo različne aktivnosti:

 • promoviranje društva v sredstvih javnega obveščanja;
 • urejanje oglasne deske Šolskega športnega društva;
 • tekmovanje za najboljša Šolska športna društva v državi;
 • pobiranje članarine;
 • pisanje, fotografiranje in snemanje za kroniko;
 • izvajanje tekmovanja za športnika in športnico oddelka in šole;
 • tekmovanja v okviru razrednih, šolskih, občinskih, območnih, regijskih in državnih tekmovanj;
 • sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport za športni program Zlati sonček za učence 1., 2. in 3. razreda ter športni program Krpan za učence 4., 5.  in 6. razreda;
 • zagotavljanje sponzorskih sredstev in praktičnih nagrad;
 • zaključna športna prireditev ob zaključku šolskega leta;
 • sodelovanje s starši, ki sodelujejo s Šolskim športnim društvom;
 • izdaja Glasila Šolskega športnega društva.

 

Šolsko športno društvo sodeluje z ostalimi društvi in zvezami društev v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju športa, športne rekreacije in prispevajo k razvoju športa. Šolsko športno društvo je prostovoljni član Zveze za šport otrok in mladine ter Športne zveze Slovenska Bistrica, z njima sodeluje na podlagi posebej sklenjenih dogovorov. Društvo zastopa interese svojih članov, ki so prostovoljno včlanjeni v društvo.

 

Miran Voglar