Get Adobe Flash player
Domov
Osnovna šola Poljčane
Dravinjska cesta 26, Poljčane

Datum: 8. 1. 2008

 

HIŠNI RED V TELOVADNICI
pri Osnovni šoli Poljčane

 

 

 1. Za upoštevanje pravil hišnega reda v prostorih telovadnice je odgovoren vodja skupine oziroma njegov namestnik.
 2. Skupina ob podpisu pogodbe predloži seznam oseb, ki so vključene v skupino oz. bodo uporabljale telovadnico v okviru skupine (posebej označi vodjo skupine in namestnika).
 3. Skupina uporablja prostore telovadnice v skladu z dogovorjenim urnikom.
 4. Skupina ne more uporabljati prostorov telovadnice izven termina, navedenega v urniku,  razen izjemoma po predhodnem dogovoru s pomočnikom ravnateljice.
 5. Ključ telovadnice lahko uporablja le vodja oz. član skupine, ki je podpisal zadolžnico. Ključev ni dovoljeno prenašati ali posojati drugim osebam oz. skupinam.
 6. V primeru odsotnosti člana skupine, ki razpolaga s ključem telovadnice, je potrebno o prenosu ključa na drugega člana predhodno obvestiti pomočnika ravnateljice.
 7. Člani skupine vstopajo v garderobo po tako imenovanem nečistem hodniku (vhod telovadnica, knjižnica).
 8. V garderobi se člani skupine preobujejo v čisto športno obutev, s katero je mogoče stopiti v čisti del hodnika oz. v vadbeni del telovadnice.
 9. Če skupina uporablja svoje žoge oz. druge rekvizite, mora skrbeti za njihovo funkcionalno brezhibnost in čistočo.
 10. Vodja skupine skrbi za pravočasen zaključek vadbe in pospravljenost telovadnice, skrbi tudi za racionalno porabo električne energije in vode.
 11. Vodja skupine poskrbi, da skupina telovadnico zapusti v času 30 minut po zaključku vadbe.
 12. Vodja in/ali člani skupine so dolžni takoj obvestiti hišnika ali pomočnika ravnateljice o morebitnih poškodbah na objektu, športnih orodjih in o drugih opaženih napakah (hladna voda …).
 13. Za namerne poškodbe povzročitelj materialno – finančno odgovarja.
 14. V prostorih telovadnice in na območju šole ni dovoljeno kaditi.
 15. Vodja skupine oz. zadolženi član skupine poravnava finančne obveznosti skupine po načinu, ki je zapisan v pogodbi.