02 829 5810        o-poljcane.mb@guest.arnes.si

Iz Letnega delovnega načrta

POSLANSTVO

Poslanstvo osnovne šole je vzgoja in izobraževanje otrok in mladine v skladu z javnoveljavnim programom.

 

VIZIJA

Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane bo učencem posredovala temeljna, uporabna in vseživljenjska znanja.

Ustvarjala bo takšna učna okolja, v katerih bodo učenci razvijali veselje do učenja in dela ter pozitiven odnos do življenja, sodelovanja, spoštovanja in strpnosti v medsebojnih odnosih.

Staršem bo ponujala različne oblike sodelovanja in skupaj z njimi iskala odgovore na vzgojna in izobraževalna vprašanja.

Skozi raznovrstne dejavnosti se bo povezovala z okoljem in razvijala občutek pripadnosti in ekološko naravnanost mladih.

 

CILJI

Do leta 2024 si bomo zaposleni prizadevali uresničiti naslednje cilje:

 1. Večina učiteljev obvlada in vključuje elemente  Formativnega spremljanja v pedagoški proces.
 2. Vključitev podjetnosti (kot osebnostne naravnanosti) v dejavnosti za doseganje učnih ciljev (cilj ZoOŠ) v 2. in 3. VIO.
 3. Posodobitev sodelovanja s starši (seznanjanje z načini dela v šoli, skupne GU z učenci, partnerski odnos).
 4. Razvijanje in izvajanje različnih oblik dela z nadarjenimi učenci.
 5. Udejanjanje pozitivne delovne in življenjske klime v šoli.
 6. Sprotno preverjanje doseganja ciljev (realizacijo zastavljenih nalog).

 

Osrednje naloge v šolskem letu 2021/22

 1. Dodatna naloga, ki izhaja iz ocene stanja znanja učencev: načrtovanje zapolnjevanja primanjkljajev v znanju učencev, ki je posledica daljšega izobraževanja na daljavo (kateri učni cilji, kdaj, v katerih medpredmetnih povezavah, na kakšne načine, kako te cilje vključiti v ocenjevanje znanja, sprememba oz. dopolnitev letne priprave učiteljev).
 2. Nadaljnje izobraževanje, izmenjava in povečevanje izkušenj ter pridobivanje znanj in veščin s področja uporabe digitalne tehnologije v namene učenja in poučevanja, tudi na daljavo.
 3. Poglabljanje aktivne vloge učencev v vseh fazah pouka z uporabo elementov Formativnega spremljanja (medpredmetno načrtovanje, učenje z raziskovanjem).
 4. Vključevanje podjetnosti v pedagoški proces (razvijanje sposobnosti za uresničitev lastnih zamisli, inovativnost, sposobnost načrtovanja in presojanja učinkovanja, sodelovanje, vrednotenje z dokazi), tudi v okolju učenja na daljavo.
 5. Seznanjanje staršev z drugačnimi načini učenja in poučevanja.
 6. Izvajanje dejavnosti za podporo in razvoj interesov nadarjenih učencev (poročila in dokazi).
 7. Krepitev in spoštovanje vrednot: varnost, doslednost in odgovornost.
 8. Analiziranje uresničevanja zastavljenih ciljev ter zadovoljstva uporabnikov.

 

Konkretne naloge, dejavnosti, nosilci, roki in kazalniki so opredeljeni s tem LDN in Razvojnim načrtom šole.

Dostopnost